Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

izab92
izab92
9795 bc48 500

February 15 2017

izab92
0224 acef
Reposted fromsiara siara viaisch isch
izab92
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viawhite-raven white-raven
izab92
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viawhite-raven white-raven
3565 f60e 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viamusheu musheu
izab92
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

July 01 2015

4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viavolldost volldost
izab92
6190 8784 500
On the bus, saturday night [collage by Alexey Kondakov]
Reposted frombobekzmuminkow bobekzmuminkow viavolldost volldost
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viahelpmeimhungry helpmeimhungry
izab92
2687 2b46 500
Reposted fromrevalie revalie viahelpmeimhungry helpmeimhungry
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viahelpmeimhungry helpmeimhungry
izab92
9426 c98a
Reposted fromnyaako nyaako viaarrependimento arrependimento

June 30 2015

izab92
Reposted froml3910n l3910n vianoisetales noisetales
izab92
izab92
0536 1b1d
<3
Reposted fromfelicka felicka viaarrependimento arrependimento

June 29 2015

izab92
bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „oooo"!
— Kerouac, "W drodze"
Reposted frompingwineq pingwineq viaarrependimento arrependimento
izab92
0834 20b3
Reposted fromMiziou Miziou viaarrependimento arrependimento
izab92
6709 6b85
Reposted fromusual usual viaarrependimento arrependimento
izab92
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl