Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2018

izab92
7783 db30 500
Reposted fromSanthe Santhe viaoll oll
izab92
2945 914f 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
2897 119b 500
Reposted frombrumous brumous viazmora zmora
izab92
2573 ec81 500
Reposted fromidiod idiod viatvaseyes tvaseyes
izab92
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoll oll
6658 174d 500

violentbaudelaire:

A squirrel lunch meeting

izab92
0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll
izab92
4937 080d
Reposted frombigcat bigcat viahissyfit hissyfit
izab92
6884 8293 500
Reposted fromfascinated fascinated viaoll oll
izab92
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoll oll
izab92
Loneliness Is Dangerous, Harry Coren, 1955
Reposted fromDennkost Dennkost viaoll oll
izab92
Reposted fromherrkammer herrkammer viaoll oll
izab92
8216 07d5
Reposted fromem82 em82 viawolalabym wolalabym
izab92
Minęło, a mnie wciąż dręczy. Spać nieraz nie mogę, tylko myślę i myślę. 
— Wiesław Myśliwski
Reposted frompesy pesy viaveritas1 veritas1
izab92
izab92

November 07 2017

9742 c7e8
Reposted frombrumous brumous viadiscodance discodance

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadiscodance discodance
izab92
3672 16a4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl